Lerums judoklubbs värdegrunder


1. Lerums Judoklubb ska efterleva judons värdegrunder, dvs


1. Artighet (courtesy), det är att alltid uppträda korrekt mot andra. Det spelar ingen roll
vem du är, var du kommer ifrån, eller vad som gjort att just du är här. Alla människor
är värda att bemötas med artighet.


2. Hederlighet (honour), handlar för judoutövare om att hålla det vi lovar. Att vi alltid
håller de överenskommelser som vi gör med den vi tränar med och att den kan lita
på att vi ska hjälpa varandra att bli bättre tillsammans. Att varje judoutövare har ett
ansvar för välbefinnandet hos den som den tränar med.

 

3. Mod (courage), det är att våga göra det som är rätt även om det också finns rädsla.
Vi tränar på att vara modiga varje träning då vi prövar saker som vi ännu inte lärt oss
helt eller när vi låter oss bli kastade. Judoträning är att våga bjuda på sig själv och att
våga pröva det som vi lärt oss.


4. Respekt (respect), genom att visa respekt skapas förtroende. Det handlar om att
vara lyhörd och tålmodig och respektera andra människor. Respekten för varandra är
en av de viktigaste och kanske mest framträdande grunderna för judo. Vi visar vår
respekt på varje träning genom att alltid buga till den vi tränar med, till vår grupp och
också till vår klubb/träningslokal.


5. Självkontroll (self control), att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och sitt
humör. När vi tränar på teknik övar vi oss hela tiden i att ha god kontroll på både oss
själva och den vi tränar med. När vi övar på kampmomentet eller tävlar kommer vi
att både lyckas och misslyckas, både vinna och förlora. Alla de situationerna kan vi
lära oss något av utan att tappa kontrollen över vårt uppförande.


6. Vänskap (friendship), är det yttersta målet med judo. det handlar om att skapa en
miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing. Genom att vara fysiskt
väldigt nära varandra på judoträningen är det lättare att utveckla en vänskap. Vi
relaterar också till en människa i taget - vår träningspartner - men med flera olika i
vår grupp på varje träning. Det skapar bra förutsättningar för en god och växande
vänskap.


7. Ärlighet (sincerity), det är att säga vad man tycker utan att såra någon, tala osanning
eller ha dolda syften. När vi tränar judo så behöver vi ofta ge varandra feedback och
hjälpa varandra att bli bättre och utvecklas. Eftersom judo alltid utövas i grupp så
behöver vi även hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt i gruppen också.


8. Ödmjukhet (modesty), det är ödmjukt att känna till både sina styrkor och sina
svagheter och agera utifrån den kunskapen. Alla på en judoträning är lika viktiga och
lika välkomna oavsett grad, kunskapsnivå eller tidigare erfarenhet. En viktig princip
inom judo är att ömsesidig hjälp leder till ömsesidig välgång.


2. För att efterleva värdegrunden ska Lerums Judoklubb göra följande arbete:


1. Ha en aktivitetsdag för hela Lerums Judoklubb, minst vartannat år, då vi jobbar med
judons värdegrunder. Det går att söka stöd och material från Svenska judoförbundet
för arbetet. Datum för första aktivitetsdagen ska sättas på nästa styrelsemöte.


2. Inrätta och tillsätta två ”medlare” som på ett neutralt sätt kan ta emot och, med
Lerums Judoklubbs bästa i åtanke, framföra åsikter från medlemmar som upplever
att Lerums Judoklubb (som helhet eller någon medlem) bryter mot judons
värdegrunder, eller på annat sätt uppträder olämpligt, till styrelsen. Det är sedan
styrelsen som har ansvar för att, med Lerums Judoklubbs bästa i åtanke, agera på
informationen.


Lerum 2022-03-28Magnus Eriksson                                                                               Janna KleinOrdförande                                                                                          V. ordförande
Birgith Ekermalm Hagström                                                             Hans HagströmKassör                                                                                                   Sekreterare
Lisa Bergström                                                                                    Ledamot
Rickard Linden                                                                                  Valdemar Heimdahl
Ungdomsrepresentant                                                                    Ungdomsrepresentant           
                                                                              

Caroline Heimdahl och Lars Dahlkvist är Lerums Judoklubbs ”medlare” som på ett neutralt sätt kan ta emot och, med Lerums Judoklubbs bästa i åtanke, framföra åsikter från medlemmar som upplever
att Lerums Judoklubb (som helhet eller någon medlem) bryter mot judons värdegrunder, eller på annat sätt uppträder olämpligt, till styrelsen. Det är sedan
styrelsen som har ansvar för att, med Lerums Judoklubbs bästa i åtanke, agera på informationen.