Fallprevention

Judo4Balance är namnet på Svenska Judoförbundets preventiva träningsprogram för fallträning. Programmet är utvecklat av en expertgrupp bestående av en läkare, en arbetsterapeut och tre sjukgymnaster i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Dalarnas Högskola. Samtliga i expertgruppen är judotränare med svart bälte.

I Judo4Balance ingår balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo. Judo4Balance består av tre fallpreventiva program:

Målen med programmet är att bidra till att halvera antalet personer som behöver läkarvård varje år, att halvera antalet dödsfall p.g.a. fall samt att integrera fallkompetensträning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att minska fall & fallskador.

För att försäkra oss om att vi når de högt ställda målen kommer Judo4Balance-programmen att följas av en forskargrupp från Högskolan Dalarna under ledning av professor Michail Tonkonogi

Statistik om fallolyckor

  • 270 000 fallolyckor per år
  • 70 000 av dem kräver sjukhusvård
  • 1 600 dödsfall per år orsakas av en fallolycka
  • 25 miljarder per år kostar fallolyckorna samhället
  • 40 % av alla allvarliga arbetsplatsolyckor är en fallolycka
  • Ca 50 % av alla barn under 15 år faller någon gång så illa att det krävs läkarvård

Källor: MSB, Läkartidningen: 2019;116:FPDM och AFA Försäkring.